Ağın Karamağara KöprüsüAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma DerneğiAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma DerneğiAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma DerneğiAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma DerneğiAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma DerneğiAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma DerneğiAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma DerneğiAnkara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ağın Karamağara Köprüsü
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği
Dernek Tüzüğü

13.03.2011

AĞIN KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1: Derneğin adı Ağın Kültür ve Dayanışma Derneğidir.’ Merkezi Ankara ilidir. Şubesi yoktur

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2: Ağın sevgisini yaymak ve Ağın’ı sevenleri bir çatı altında toplamak, Ağın’ın yurt içerisinde ve yurt dışında tanıtımını sağlamak amacı ile dergi,kitap, broşür gibi yayınlar ve film, CD vb. hazırlamak, Ağın ve çevre köylerinde bulunan tarihi ve turistik yörelerin ülke turizmine kazandırılması için resim, fotoğraf, belgesel film ve video,CD vb. kasetleri hazırlayıp sergilemek, müzik, folklor, tiyatro vb. sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak, Ağına özgü örf, adet, gelenek ve göreneklerin genç kuşaklara tanıtımına ve aktarımına yönelik çalışmalarda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı güçlendirmek üzere öğrencilere burs vermek, maddi yardımda bulunmak, lokal, öğrenci yurdu, kreş ve konuk evi gibi yerler oluşturup işletmektir.

ÇALIŞMA KONULARI ve ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE 3: Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki etkinliklerde bulunur. Derneğin etkinlik alanı merkezinin bulunduğu Ankara ili, Ağın ve köyleridir.Üyelerin sosyal ve kültürel etkinliklerini geliştirmeye yönelik olarak okuma ve çalışma odaları açar, sosyal tesisler kurar veya kurulmasına katkıda bulunarak bu konuda gereken her türlü yardımı yapar. Üyelerin sosyal ve kültürel gereksinmelerini karşılamak amacı ile yemek,gezi, piknik, çay, balo, konser gibi toplantılar düzenler.

ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 4: Derneğe, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş. T.C. uyruklu herkes üyelik için başvurabilir. Bu başvuru yazılı olup, dernekçe hazırlanan ‘Üyelik Giriş Bildirgesi’ni doldurup imzalamakla olur. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi biçiminde karara bağlayarak sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kolluk Kuvvetleri ve Kamu Kurumlarında görevli memurlar hakkında özel yasalarında getirilen kısıtlama hükümleri saklıdır.

Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunanlara, yurt içi ve yurt dışında başarılı olmuş Ağın’ lılara Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyelik verilebilir.

Fahri üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılabilirler, ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler için ayrı bir defter tutulur.

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 5: Hiç kimse derneğe üye olmaya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul da bir oy hakkı vardır. Vekâleten oy kullanılamaz.

DERNEKTEN ÇIKARILMA

MADDE 6: Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararına uymayanlar, dernekten yetki almak sızın derneği sorumluluk altına sokanlar, dernek aleyhine etkinlikte bulunanlar ve temyiz kudretini kaybedenler Yönetim Kurulu Kararı ile dernekten çıkarılırlar.

Yüklendiği aylık ödentiyi haklı bir neden olmaksızın ödemeyen üyeye önce yazılı bir uyarı yapılır. Yazıya karşın verilen süre içinde birikmiş ödentisini vermeyen üyenin Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğine son verilerek üye kayıt defterinden silinir.

Üyelikten çıkarılanlar birikmiş ödentilerini ödemek koşulu ile başvuruları halinde yeniden üyeliğe alınabilirler. Dernekten çıkarılanlar veya çıkanlar dernek malları üzerinde hak iddia edemezler.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 7: Derneğin organları şunlardır.

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Onur Kurulu

GENEL KURULUN OLUŞTURULMASI VE YAPILMA YÖNTEMİ

MADDE 8: Genel Kurul, dernek asil üyelerinden oluşturulan en yetkili kuruldur. Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, hesapların incelenmesi, giriş aidatı ve yıllık üye aidatının belirlenmesi, onur kurulu üyelerin seçimi, bütçenin onaylanması ve derneğin feshine karar verilmesine Genel Kurul yetkilidir.

Genel Kurul, 3 yılda bir Yönetim Kurulunun belirleyeceği yer ve tarihte Mart ayında derneğin merkezinde olağan toplantısını yapar. Ancak Yönetin ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine en geç bir ay içerisinde olağanüstü toplantı yapar.

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler en az onbeş gün önceden Genel Kurul günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek yazılı olarak toplantıya çağrılır. Çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamaz ise; ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İki toplantı arasındaki süre yedi günden az olmaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri belirtilerek yazı ile üyelere bildirilir. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden sonra iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler yukarıda belirtilen biçimde toplantıya çağrılır. Genel Kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz.

GÜNDEM

MADDE 9: Genel Kurulda sadece gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 10: Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile salt çoğunlukla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye sayısı toplamının iki katından az olmaz.

GENEL KURUL DİVANI

MADDE11: Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imzalarını atarak toplantı yerine girerler. Dernek başkanı toplantıyı açarak yoklama yapar. Toplantı yeter sayısının bulunduğu anlaşılırsa toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve iki yazman seçilir.

Toplantının yönetimi başkana aittir. Yazmanlarca hazırlanan toplantı tutanağı birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir.

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 12: Aşağıda yazılı konular Genel Kurulda görüşülerek karar bağlanır.

Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

Yönetim Kurulunun veya dernek üyelerinin önereceği tüzük değişikliğini görüşerek karara bağlamak,

Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını inceleyerek ibrasına karar vermek,

Dernek için taşınmaz mal alınmasına veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

Derneğin feshine karar vermek,

Onur Kurulu üyelerini seçmek.

YÖNETİM KURULU

MADDE 13: Yönetim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Seçimler gizli oyla yapılır.

Derneği temsil etme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak kendi üyelerinden bir veya bir kaçına bu yetkisini devredebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri: Dernek defterlerini yasalara uygun olarak tutmak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, defter ve belgeleri bastırarak onaylatmak, gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak, Genel Kurul kararlarını uygulamak, tüzük ve ilgili yasalarla verilen görevleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu toplantılarına geçerli özrü olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler sırası ile çağırılır.

DENETLEME KURULU

MADDE 14: Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaçlarını gerçekleştirme çalışmalarını, hesaplarını yılda en az bir kez denetleyerek sonucunu bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

ONUR KURULU

MADDE 15: Onur Kurulu Derneğin amaçların gerçekleşmesi yolunda önerilerde bulunan Bir danışma organıdırYönetim Kurulunun isteği üzerine görüş bildirir. Onur Kurulu Üyeleri daha önce dernek yönetiminde en az 3 yıl bulunmuş kişiler arasından yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayı ile 3 asil 3 yedek üye olarak 3 yıl için seçilir. Seçimi izleyen 1 ay içinde toplanarak Başkan ve sözcüsünü seçer.

MADDE 16: İÇ DENETİM USÜLLERİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 17: Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından,Yönetim ve Denetleme Kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve oturma adresleri bir yazı ile valiliğe bildirilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 18: Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

Giriş aidatı

Yıllık üye aidatı

Bağışlar ve ayni yardımlar

Balo, yemek, çay, gezi, konser ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler

Yayın gelirleri ( dergi, gazete, kitap)

Diğer gelirler

 

Giriş ve yıllık üye aidatını artırmaya ve 2860 sayılı yardım toplama kanunu hükümlerine göre hangi etkinlikte bulunularak gelir elde edileceğine Genel Kurulca karar verilir.

TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

MADDE 19: Dernekçe, 5253 sayılı dernekler kanununun 11. ve Dernekler Yönetmeliğinin 32..maddesinde gösterilen defterler tutulur. Bu defterlerin noterden veya dernekler biriminden onaylı olması zorunludur. Yönetim Kurulu bu defterlerin yasalara uygun olarak tutulmasından ve beş yıl süreyle saklanmasından sorumludur.

GELİR –GİDER İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ

MADDE 20:Dernek gelirleri alındı belgesiyle, giderleri harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin 5 yıl süre ile saklanması zorunludur. Bu belgelerin şekli, bastırılması onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin iş ve işlemler dernekler kanunun 11. Maddesine göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Derneğin banka hesabından dernek başkanı ile genel sekreterin veya dernek başkanı ile sayman üyenin birlikte imzaları ile para çekilebilir. Dernek saymanına veya işin özelliğine göre başka bir üyeye avans verilmesine Yönetim Kurulu karar verebilir. Ancak bu avansın kırk beş gün içinde kapatılması gerekir.

Bağış ve aidat toplayacak kişiler Dernek Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Dernek Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularda olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ve KARAR YETER SAYISI

MADDE 21: Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurula ait olup değişiklik gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulca görüşülerek karara bağlanır.

Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğudur.

Tüzük değişikliği Genel Kurulu izleyen bir ay içinde yerleşim yerinin en büyük yöneticisine yazı ile bildirilir.

 

DERNEĞİN FESHİ

MADDE 22: Dernek Genel Kurulu derneğin feshine her zaman karar verebilir. Derneğin feshine karar verilebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılmış olmaları gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamamışsa, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetim Kurulu asil üye sayısının iki katından az olmama koşulu ile katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

 

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından yerleşim yerinin en büyük yöneticisine bir ay içinde yazıyla bildirilir. Genel Kurulca feshe karar verilmesi halinde seçilen üç kişilik tasfiye kurulu derneğin mal varlığını Genel Kurulca saptanacak duruma göre tasfiye eder.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 23: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu ve kanunlar uyarınca çıkartılmış olan Dernekler yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Gokhan GUZEL

gokhanguzell@msn.com

Copyright © 2015

 


Ankara Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği